נותני שירותי אשראי וחוק אשראי הוגן

נותני שירותים פיננסיים בישראל 2019
​​
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016

כמה דברים שחשוב לדעת​

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן: "החוק") אשר אושר בכנסת בחודש אוגוסט האחרון, שונו לחלוטין האסדרה והפיקוח של כלל נותני השירותים הפיננסיים בישראל ובכלל כך הושתו עליהם חובות ומגבלות עיסוק רבות אשר לצדן עיצומים כספיים ניכרים ועבירות פליליות עבור אי קיום הוראות החוק.

מלבד הרישוי הוספו במסגרת החוק מגבלות גם על הפעילות השוטפת של נותני שירותים פיננסיים כגון: קיום מלוא הוראות המפקח (ברשות שוק הון), הגשת דו"חות תקופתיים והודעות, חובת הודעה מראש על מינוי נושאי משרה וכללים בתחום הממשל התאגידי. בנוסף חודדו בחוק שלל איסורים בתחום הצרכני (כגון: איסור הטעיית לקוחות/פרסום מטעה, הפעלת השפעה בלתי הוגנת על לקוחות, איסור התניית שירות בשירות, איסור רוכלות, איסור התקשרות עם קטינים, דרישת עריכת חוזה בכתב ומתן הזדמנות עיון סבירה ומסירת עותק, גילוי נאות, חובת אפשרות פירעון מוקדם של אשראי ועוד). בגין הפרת הוראות החוק נוספה האפשרות להטלת עיצום כספי מנהלי (על התאגיד ונושאי המשרה בו – לא ניתן לבטח חבות זו), אחריות פלילית להפרות חמורות ואף הוספה לראשונה גם אפשרות לאכיפה אזרחית באמצעות הגשת תביעות ייצוגיות ע"י הלקוח כנגד נותן השירותים, בגין הפרת הוראה מהוראות החוק.

בהתאם לסעיף 36 לחוק, מנכ"ל של תאגיד נותן שירותים פיננסיים חייב לפקח ולנקוט בכל האמצעים הסבירים בנסיבות העניין למניעת הפרה של הוראה מהוראות החוק בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו ובכלל זה ע"י "קביעת כללים ונהלים למניעת הפרות ומינוי גורם אחראי בתאגיד להטמעתם ולפיקוח על קיומם". בנוסף, בהתאם לסעיף 95 הוטלה חובה דומה גם על נושא משרה בתאגיד לפקח ע"מ למנוע עבירה כאמור.

בהתאם לחוק הפיקוח נותני שירותי מטבע או גופים אחרים אשר עסקו ערב קבלת החוק במתן אשראי ללא רישיון לרבות חברות הלוואות יוכלו לקבל רישיון זמני להמשך עיסוק עד להכרעה סופית בבקשתם לרישיון נותן שירותי אשראי.

חוק אשראי הוגן, תשנ"ג-1993​

בחודש אוגוסט 2017 פורסם חוק אשראי הוגן, שהנו תיקון מקיף שנעשה לחוק הלוואות חוץ בנקאיות וקבע תניות חוזיות חדשות שעל מלווה לכלול בחוזה ההלוואה לרבות גילוי מלא של הריבית ופרטי העסקה המלאים יחד עם הגבלה חדשה שנוספה בחוק לגבי הריבית המקסימלית שאותה ניתן לגבות בעסקת הלוואה (ריבית בנק ישראל + 15% או ריבית בנק ישראל + 20% בעסקאות מימון קצרות מועד) והגבלה על ריבית הפיגורים הניתנת לגביה בחוזה הלוואה. מובהר כי הגבלת הריבית מתייחסת לריבית האפקטיבית על ההלוואה. החוק חל על כל מלווה וכן מגדיר "מלווים מוסדיים" שהנם כל אותם גופים מפוקחים העוסקים במתן אשראי כגון בנקים, נותני שירותי אשראי וכו'. בין היתר נקבע בהוראות החוק, שחלקו פלילי וחלקו מתייחס לעיצומים כספיים מנהליים שיוטלו על מפרי החוק המוסדיים ע"י הרגולטור, כי בכל הנוגע ליכולת אכיפת החוזה ע"י המלווה במקרה של אי תשלום – תהיה לרשם ההוצאה לפועל סמכות לסרב להתחיל הליכי גבייה מחייב, אם נוכח על פניו כי חוזה ההלוואה אינו עומד בדרישות הגילוי של החוק. סמכות דומה ניתנה לבית המשפט בבואו לדון בתביעות חוב שהחוק חל עליהן

​משמעות אי יכולת פתיחה בהליכים כנגד חייבים הנה מרחיקת לכת עבור העוסקים במתן הלוואות שכן אי עמידה מדוקדקת בהוראות החוק בעת העמדת האשראי יכולה להביא לביטולו של החוזה ע"י בית המשפט או לאי יכולת גביית או אכיפת החוזה שנכרת עם הלקוח.​

החוק חל על כל מי עוסק במתן אשראי או תיווך באשראי ללקוחות שהנם יחידים או עוסקים. בשלב זה החוק אינו חל על מתן אשראי לתאגידים אולם במסגרת החוק ניתנה הסמכות להוסיף לתחולת החוק גם מתן אשראי לתאגידים מסוג שייקבע.​

סעיף 2 לחוק אשראי הוגן קובע כי חוזה הלוואה בין מלווה ללווה טעון מסמך בכתב. הסכמת הלקוח לכריתת חוזה ההלוואה תינתן במפורש ותתועד בידי המלווה, (יכול שתינתן בדרך של חתימת הלקוח על חוזה ההלוואה; כאשר שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן תיעוד ההסכמה כאמור. סעיף 3(א) לחוק קובע כי מלווה העומד לכרות חוזה הלוואה עם לווה, ימסור לו עותק ממנו והזדמנות סבירה לעיין בו לפני כריתתו, וכן ימסור לו, לאחר כריתת החוזה, עותק מהחוזה שנכרת ומתיעוד הסכמת הלווה, והכל בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר הלווה למלווה;

​סעיף 3 לחוק קובע רשימה של פרטים אשר אי הכללת גילוי מלא בחוזה ההלוואה של אחד או יותר מהם מהווה עבירה על החוק- תחת כך ניתן למנות את שמות המלווה, הלווה והערב להלוואה, מספרי הזהות שלהם, ומעניהם המלאים, סכום ההלוואה, הסכום שקיבל הלווה בפועל לפי הידוע במועד כריתת חוזה ההלוואה; שיעור הריבית, ביחס לסכום ההלוואה, בחישוב שנתי המביא בחשבון גם ריבית דריבית, בהתאם למועדי פרעון ההלוואה; בהלוואה בריבית משתנה – בסיס הריבית, מרכיבי הריבית המשתנה, העקרונות לשינוי שיעור הריבית, מועד השינוי או האירועים שבעקבותיהם ישונו השיעורים;

בנוסף, חובת הכללת תנאי בחוזה ההלוואה בנושא הגבלה לשיעור האשראי המרבי לפי סעיף 5(ב) ו- 6(ב). חובות גילוי נאות, הגבלה על פירסום, חובת מתן זכות לפירעון מוקדם של ההלוואה, חובת ציון הריבית המכסימלית המותרת לפי החוק בחוזה ההלוואה ועוד. בחוק נקבעו הוראות מיוחדות לעניין נכיון שטר או כרטיסי חיוב. יש לציין כי כלפי מי שעיסוק במתן אשראי ליחידים או לעוסקים, חוק אשראי הוגן מתווסף להוראות חוק הפיקוח בנושא הרישוי והפיקוח וכן להוראות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017 אשר עוסק באופן קליטת הלקוח וניהולו בהיבטי איסור הלבנת הון.

איך אנחנו יכולים לעזור

חברתנו מספקת שירותי ליווי וייעוץ לצורך השגת רישיון נותן שירותי אשראי ונותן שירותים בנכס פיננסי, לרבות עריכת הטפסים, הגשת בקשת הרישוי וליווי עד לקבלת רישיון וליווי שוטף לאחר קבלתו. כחלק מהשירות אנו מספקים ללקוחותינו תשתית סקר פערים אל מול כל דרישות החוק לצורך מעקב ובקרה של האחראי לקיום חובות התאגיד על החשיפות הרגולטוריות הקיימות בפעילות השוטפת של העסק.​

אנו לומדים ומגדירים באופן מדוייק את פעילות הלקוח ומתאימים את נהלי העבודה ותהליכי העבודה של הארגון לדרישות הרגולציה הרלוונטיות עבורו לרבות טיוב הסכמי הלוואות, כתיבת מסמכי מדיניות בנושא מתן שירותי אשראי לפי חוק הפיקוח וחוק אשראי הוגן, מדיניות איסור הלבנת הון, נהלי קליטת לקוח, נהלי דיווחים, נוהל קצין הציות בחברה וכן בנייה של רשימות תיוג (צ'ק ליסט) לצורך בקרה אחר קבלת כל המידע והמסמכים הדרושים מן הלקוח בטרם העמדת האשראי.

נגישות